Mankoj en la tradukilo de Google

Ĉi-sube mi aldonas bonegan artikolon ĉerpitan el la Esperanta Retradio de Anton Oberndorfer, kaj apud ĝi la tradukon al la hispana, kiun la tradukilo de Google liveras. Vi povas rimarki la ankoraŭajn grandajn mankojn, kiujn tiu ĉi traduka sistemo havas rilate al la rekta traduko el Esperanto. 

“Se oni pripensas kiel eblas disvastigi Esperanton, oni rapide konkludas ke la rekta metodo, nome simple paroli la lingvon al aliaj homoj, plej ofte ne estas aplikebla, ĉar la alparolataj homoj ja ne komprenas kaj se ili ne devas aŭskulti ili forturnas sin. Pro tio agantoj por Esperanto pensas ke la malrektaj metodoj estas preferindaj, tio signifas ne paroli en la lingvo sed pri la lingvo, tiel vekante la intereson okupiĝi pri la lingvo kaj eklerni ĝin.

Alia malrekta metodo estas peti ŝtatajn instancojn pri edukado enkonduki instruadon de Esperanto en lernejoj. Tiu metodo ŝajnas la plej taŭga, sed estas preskaŭ neeble konvinki ŝtatajn instancojn pri la utilo de la instruado de Esperanto ĉar mankas la aplikeblecoj. La E-asocioj provis atingi tion dum jardekoj sed ne sukcesis. Nur en Hungario studentoj povas elekti Esperanton anstataŭ aliaj fremdaj lingvoj por pruvi sufiĉan konon de fremda lingvo.

Do necesas fari ion por plivalorigi Esperanton kaj tiel subteni la agadon por la enkonduko de instruado de Esperanto en lernejoj. Kaj jen tio eblas per la rekta metodo uzante la modernajn rimedojn de la komunikada tekniko: Hodiaŭ eblas aŭdigi sian voĉon kaj esti aŭskultata en alia loko de la mondo. Pensu pri Skajpo: Pluraj homoj povas interparoli tra la interreto el plej diversaj lokoj de la mondo. Kaj eblas konekti skajpan interparolon kun interreta radiostacio tiel aŭdigante la interparolon samtempe al aŭskultantoj en la tuta mondo.

Tamen tian interparolon resp. elsendon komprenos nur homoj kiuj jam mem parolas Esperanton. Do por disvastigi Esperanton tio ne sufiĉas, necesas doni al la eblaj aŭskultantoj ilon por kompreni la enhavon. La solvo estas la akompanaj tekstoj. Se vi foje estis en operejo kaj ĝuis operon, ekz. la faman “Carmen” de George Bizet, vi verŝajne aŭdis ĝin en la franca originalo. Por kompreni la enhavon oni projekcias en la operejo la tradukon al ekrano super la scenejo kaj tiel homoj kiuj nur iom komprenas la francan ekhavas la senton kompreni ĝin pli bone. Same funkcias subtekstoj en televido aŭ en jutubaj filmetoj. Kaj tio eblas ankaŭ en la sfero de la radio: En interreta paĝo eblas aldoni la tekston en la esperantlingva originalo kaj tradukon al la dezirata lingvo.

Mi pretas disponigi ĉiujn sonartikolojn de la Retradio por tia agado. Vi povus krei kvazaŭ vian nacilingvan “filion” de la Retradio. La traduko povus aperi apud la originalo en Esperanto. Vi povus mem elekti la sonartikolojn kiujn vi konsideros plej taŭgaj por vi kaj la celo interesigi homojn en via lando pri Esperanto. Kaj vi povus organizi kunlaboron kun aliaj E-agantoj. Eble iu alia tradukas la tekstojn, iu helpas en la bona aranĝo de la retpaĝo ktp.”

Jen la traduko:

Si se tiene en cuenta la forma de promover el esperanto, una rápida conclusión de que el método directo, que es simplemente hablar el idioma con otras personas, en la mayoría de los casos no es aplicable, porque la gente alparolataj no entienden, y si no tienen que escuchar a ellos, apartarse a sí mismos. Dado que los agentes de Esperanto pensar que los métodos indirectos es una preferencia, es decir no hablar en el idioma, sino la lengua, de modo de despertar el interés de participar en el idioma y aprender.

Otro método indirecto es la solicitud de las autoridades estatales para la educación para introducir la enseñanza del esperanto en las escuelas. Este método parece ser el mejor, pero es casi imposible convencer a las autoridades estatales sobre la utilidad de la enseñanza del esperanto, ya que carece de la aplikeblecoj. Los E-asociaciones han tratado de conseguir por décadas, pero no tuvo éxito. Sólo en Hungría, los estudiantes pueden elegir el esperanto en lugar de otras lenguas extranjeras para demostrar un conocimiento suficiente de una lengua extranjera.

Así que hay que hacer algo para plivalorigi esperanto, y así mantener la acción para la introducción de la enseñanza del esperanto en las escuelas. Y aquí puede ser por el método directo, utilizando los medios modernos de tecnología de la comunicación hoy en día pueden jugar su voz y ser escuchado en otro lugar en el mundo. Piense en Skype: Varias personas pueden hablar a través de Internet de diferentes partes del mundo. Y se puede conectar una conversación skajpan con una estación de radio por Internet para aŭdigante la conversación, al mismo tiempo a los oyentes de todo el mundo.

Sin embargo, tal resp conversación. emisión se entiende sólo las personas que ya hablan esperanto. Así que para promover el esperanto, no es suficiente, es necesario dar el número de oyentes de una herramienta para entender el contenido. La solución es el texto que la acompaña. Si alguna vez han estado en Opera y disfrutó de la ópera, por ejemplo. la famosa “Carmen” de George Bizet, es probable que lo escuchó en el original francés. Con el fin de comprender el contenido del proyecto que en la Opera de la traducción a una pantalla sobre el escenario, por lo que las personas que están un poco a entender a los franceses la sensación de conocerlo mejor. También trabaja en la televisión o vídeos en videos jutubaj. Y es posible también en el ámbito de la radio: En una página de Internet usted puede agregar el texto en el original y la traducción al esperanto el idioma deseado.

Voy a ofrecer toda la sonartikolojn de la Radio de tal acción. Se puede crear si su nacilingvan “rama” de la Radio. La traducción puede aparecer junto con el original en Esperanto. Usted puede elegir el mismo sonartikolojn que considere más adecuado para usted y con el propósito de gente interesante en su país sobre el Esperanto. Y se podría organizar la cooperación con otras E-actores. Tal vez alguien traducir los textos, un poco de ayuda en la mejor disposición del sitio y así sucesivamente.

Espereble estontece ĝi pliboniĝos !

Anuncios

Pri la konveno aŭskulti

Nuntempe mi lernas gitaran ludadon kaj mi povas diri, ke mi vere ŝatas tion fari. Sed antaŭ nelonge mi ne povis aserti tion; kial do? Ĉar mi lernas ĉefe memstare kaj ne havis taŭgan metodon. Tamen mi ĵus trovis bonegan lernolibron por ludi klasican gitaron, kiu ebligas min lerni multe pli amuze kaj rapide.

La fundamenta kerno de tiu metodo estas KD en kiu oni povas aŭskulti ĉiujn ekzercojn, kiujn la metodo enhavas. Tial la lernado estas pli facila kaj malpli teda ol antaŭe. La sonoj registritaj en la KD multe faciligas la komprenon de la skriba parto.

Same okazas en la lingva tereno. Se oni havas la ŝancon ofte aŭskulti bonajn sonartikolojn aŭ eĉ spekti videojn en kiuj aperas bonaj E-parolantoj, la lernado de la lingvo montriĝas pli facila, pli amuza kaj pli rapida ol la simpla skriba lernado.

La ofta aŭskultado alkutimas niajn orelojn al la sono de la lingvo, kaj do multe plibonigas nian lingvan parolon. Mi mem spertis kaj atingis en tiu ĉi tereno grandajn avantaĝojn. Krome, se la artikoloj traktataj estas amuzaj, pozitivaj, interesaj kaj la parolantoj de tiuj sonartikoloj bone prezentas ilin kaj bele parolas kaj prononcas, la lernado fariĝas pli alloga kaj pro tio la rezultoj estos pli kontentigaj kaj fruktodonaj. Cetere, tiamaniere ni sentos pli da simpatio por la lingvo.

La elsendaĵoj de la Esperanta Retradio, kiujn bonege estras sinjoro Anton Oberndorfer, prezentiĝas ĝuste tiamaniere kaj tial ili estas ege rekomendindaj por la atingo de, kiel eble plej baldaŭ, alta parola nivelo. Ekzistas aliaj interesaj radioelsendoj, kiujn oni povas profite aŭskulti nome Pola E-Retradio, Radio Verda el Kanado… Sed la avantaĝo de la Esperanta Retradio estas ke oni povas ankaŭ legi la tekstojn de la sonartikoloj, kaj tio sendube plialtigas la kompreneblecon.

Do, same por la plibonigo de la ludado de gitaro, kiel ankaŭ por la altigo de la parola lingva nivelo, la ofta aŭskultado multe helpas kaj konvenas.